Spørgsmål og svar

Kan jeg stemme ved fuldmagt?
Ifølge vedtægterne kan hver andelshaver som deltager på generalforsamlingen medbringe 1 fuldmagt og således have 2 stemmer på generalforsamlingen.
Der kan ikke brevstemmes.
Udskriv en skabelon og læs mere om fuldmagter her...


Kommer det til at koste forbrugerne noget at blive tilsluttet Holbæk Vand?
Udgangspunktet i bestyrelsens forhandlinger med Fors er at vandværkets forventede formue ved udgangen af 2017 kan dække de omkostninger der er ved overtagelsen.
Forbrugerne skal således ikke have penge op af lommerne.


Er det for sent at byde på en ejendom?
Arealerne og vandværksbygningen bliver overdraget til en nystiftet forening kaldet Allerup Fjordarealer (www.allerupfjordarealer.dk).


Er ejendommene blevet vurderet af en ejendomsmægler?
Vi har forespurgt en ejendomsmægler (Home), som mener ejendommene har ringe værdi da arealerne ikke må bebygges.


Kan andelshaverne dele et eventuelt overskud ved nedlæggelsen af selskabet?
Reglerne om vandforsyning er meget restriktive og er baseret på et helt grundlæggende princip om at vandforsyningen skal hvile-i-sig selv, hvorefter forsyningen ikke må give overskud, det fremgår af vandforsyningslovens § 52 a. Det er også derfor, der i vores vedtægter er en regel om at der ikke må ske udlodning, og at der i forbindelse med en nedlæggelse skal ske en overførelse til det selskab, der varetager opgaven med vandforsyning.


Må der bygges på arealerne 3iq, 3fx og 3cp?
Ifølge lokalplanen for området kan der ikke bygges på vandværkets arealer.
Desuden ligger arealerne i strandbeskyttelseszonen og kan derfor ikke umiddelbart bebygges.
Se følgende kortudsnit med indtegning af strandbeskyttelseszonen.


Skal vandværket rives ned?
Vandværksbygningen representerer et aktiv for den nystiftede forening (Allerup Fjordarealer) og foreningen vil finde en passende anvendelse som kan komme mange medlemmer til gavn.
Følg med på www.allerupfjordarealer.dk


Bliver boringerne lukket?
Vandværket påtager sig at lukke boringerne efter gældende regler inden matriklerne eventuelt afhændes.


Hvordan er afstemningsreglerne for opløsning af vandværket?
Der står i paragraf 12 om Opløsning:
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

Der står i paragraf 8 om Stemmeret og afstemninger:
Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Det skal fortolkes således:
a) Mindst 2/3 af medlemmerne skal være til stede og mindst 2/3 af disse skal stemme for opløsning på den ordinære generalforsamling.
b) Hvis der ikke der er nok stemmeberettigede til stede (inklusiv fuldmagter), men der opnås mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede for opløsning af selskabet, så indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.
c) På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for opløsning af selskabet.

Eksempel med 277 medlemmer:
1. Mindst 185 stemmeberettigede inklusiv fuldmagter skal deltage.
Af dem skal mindst 124 skal stemme for. Så kan selskabet opløses umiddelbart.
2. Ved kun 100 fremmødte stemmeberettigede inklusiv fuldmagter skal mindst 67 stemme for, ellers bliver der ikke nogen ekstraordinær generalforsamling.
3. Ved 100 fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling, skal mindst 67 stemme for, ellers falder forslaget.


Hvem overtager forpligtelserne i forhold til den private fællesvej vandværket ligger ved?
Vandværket har 1/4 af ansvaret for den private fællesvej, som vandværket ligger på (Lærkevej 28 - 30A).
Hvis matriklerne 3cp og 3fx får to ejere vil de 5 ejendomme dele ansvaret for den private fællesvej.
Kommunen kan dog ikke kræve at grundejerne vedligeholder vejen, da den ikke opfylder betingelserne i paragraf 6 i "Bekendtgørelse af lov om private fællesveje". Desuden har kommunen dispenseret fra kravet om vejbelysning i brev af 28. maj 2014 til grundejerne.


Vil vandet forandre sig, hvis Allerup Vandværk nedlægges?
Ja, vandets hårhed vil falde fra omkring 21 dH til omkring 14 dH og vandtrykket vil stige fra omkring 4 bar til omkring 6 bar.
Desuden vil vandet om sommeren føles varmere på grund af længere opholdstider i det større ledningsnet.